Szukaj
Kosmetyki samochodowe Gobrothers.pl kosmetyki do Auto detailigu kosmetyki do samochodu
Menu Menu
Koszyk Koszyk
0
Ulubione Ulubione
0
Konto Konto

Regulamin

Regulamin Sklepu Internetowego gobrothers.pl

Sklep internetowy gobrothers.pl jest prowadzony przez:
Visual Jan Cielma z siedzibą w Gnieźnie , pod adresem 62-200 Gniezno ul.Paderewskiego 60
SŁOWNICZEK:
Magazyn – magazyn zlokalizowany w 62-200 Gniezno ul.Paderewskiego 60 , a także obsługa zwrotów i reklamacji.
DRIZ – funkcjonujący w ramach Magazynu Dział Reklamacji i Zwrotów obsługujący reklamacje, oświadczenia o odstąpieniu od umowy oraz oświadczenia o zwrocie produktu po upływie terminu na odstąpienie od umowy. Przesyłki kierowane do DRIZ powinny być adresowane na wskazany powyżej adres Magazynu oraz zawierać adnotacje „DRIZ”.
VISUAL – Visual Jan Cielma 62-200 Gniezno ul.Paderewskiego 60 NIP 7842399526
Sklep Internetowy gobrothers.pl – prowadzony przez VISUAL Sklep Internetowy, dostępny pod domeną internetową www.gobrothers.pl, a także pozostałe funkcjonalności udostępnione na stronie www.gobrothers.pl.
Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej ale posiadająca zdolność prawną, korzystająca ze Sklepu Internetowego www.gobrothers.pl, w tym w szczególności dokonująca zakupów.
Konsument – Klient będący osobą fizyczną, dokonujący zakupów w Sklepie Internetowym www.gobrothers.pl w zakresie niezwiązanym bezpośrednio ze swoją działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z art. 221 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.1964.16.93).
Materiały – wszelkie treści zamieszczone przez Klienta w Sklepie Internetowym www.gobrothers.pl, w tym w szczególności zdjęcia, recenzje produktów znajdujących się w asortymencie Sklepu Internetowego www.gobrothers.pl, zapytania do eksperta.

Koszyk – funkcjonalność Sklepu Internetowego www.gobrothers.pl, w której widoczne są wybrane przez Klienta produkty do zakupu oraz umożliwiająca Klientowi wpisanie numeru kodu rabatowego, a także ustalenie i modyfikację danych zamówienia, w szczególności: ilości produktów, adresu dostawy, danych do faktury, sposobu dostawy, formy płatności.

Strona produktowa – strona w Sklepie Internetowym www.gobrothers.pl, na której przedstawione są informacje na temat produktu.

Podmiot realizujący płatność – zewnętrzny w stosunku do VISUAL podmiot, pośredniczący przy realizacji płatności za pomocą przelewu bankowego lub płatności kartą płatniczą lub kartą kredytową.

Punkt Odbioru – Paczkomaty obsługiwane przez InPost Paczkomaty Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie.

§1 Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego gobrothers.pl, składania zamówień na produkty dostępne w Sklepie Internetowym gobrothers.pl, dostarczania zamówionych produktów Klientowi, uiszczania przez Klienta ceny sprzedaży produktów, uprawnienia Klienta do odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.

2. Do korzystania ze Sklepu Internetowego gobrothers.pl, w tym przeglądania asortymentu Sklepu Internetowego gobrothers.pl oraz składania zamówień na produkty, niezbędne są:
a) komputer z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu: Chrome, Firefox, Internet Explorer, Opera, Safari;
b) aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).

3. Klient uprawniony jest i zobowiązany do korzystania ze Sklepu Internetowego gobrothers.pl zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. Klient zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu Internetowego gobrothers.pl, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Sklepu Internetowego gobrothers.pl lub jego elementy techniczne, w tym od dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Zabronione jest wykorzystywanie Sklepu Internetowego gobrothers.pl do celów innych niż jego przeznaczenie, w tym w szczególności rozsyłanie spamu, prowadzenie na stronach internetowych Sklepu Internetowego gobrothers.pl jakiejkolwiek działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej itp.

5. Przeglądanie asortymentu Sklepu Internetowego gobrothers.pl oraz składanie zamówień przez Klienta na produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu Internetowego gobrothers.pl nie wymaga rejestracji, aczkolwiek dokonanie rejestracji jest rekomendowane w celu usprawnienia procesu zamawiania produktów oraz umożliwienia Klientowi korzystania z dodatkowych, przeznaczonych wyłącznie dla osób zarejestrowanych, funkcjonalności Sklepu Internetowego gobrothers.pl .
§2 Rejestracja
1. W celu rejestracji w Sklepie Internetowym gobrothers.pl (założenia konta Klienta) należy wypełnić formularz rejestracyjny, podając: imię, nazwisko, adres poczty e-mail, hasło dostępu oraz zaakceptować regulamin Sklepu Internetowego gobrothers.pl i Politykę Prywatności VISUAL . Poprzez rejestrację Klient zawiera z Visual umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną mającą za przedmiot prowadzenie przez Visual konta Klienta w Sklepie Internetowym gobrothers.pl .

2. Rejestracja w Sklepie Internetowym gobrothers.pl , jak również korzystanie z funkcjonalności Sklepu Internetowego gobrothers.pl , są nieodpłatne.

3. Po zarejestrowaniu się w Sklepie Internetowym gobrothers.pl każdorazowe logowanie odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym.

§3 Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego gobrothers.pl
1. Logowanie do Sklepu Internetowego gobrothers.pl odbywa się poprzez wpisanie w formularzu logowania adresu e-mail oraz hasła podanych przy rejestracji konta Klienta, a także zaakceptowania regulaminu Sklepu Internetowego gobrothers.pl . Dane podane przy rejestracji konta mogą zostać zmienione po zalogowaniu się na konto Klienta
2. Wraz z zarejestrowaniem się w Sklepie Internetowym gobrothers.pl zakładane jest konto Klienta oraz tworzony jest profil publiczny Klienta. W profilu publicznym Klienta dla każdego użytkownika Sklepu Internetowego gobrothers.pl widoczny jest nick Klienta lub imię i nazwisko . Dane udostępnione w profilu publicznym dostępne są dla wszystkich użytkowników Sklepu Internetowego gobrothers.pl . Pozostałe dane zamieszczone przez Klienta na jego koncie nie są dostępne innym użytkownikom Sklepu Internetowego gobrothers.pl . Zamieszczając wszelkie dane w koncie Klienta, Klient oświadcza, iż władny jest do posługiwania się powyższymi danymi, w tym do decydowania o udostępnieniu ich nieograniczonemu kręgowi osób (w razie umieszczenia danych w profilu publicznym).
3. Klient, który zarejestrował konto, może korzystać ze wszystkich dostępnych funkcjonalności Sklepu Internetowego gobrothers.pl , w tym składać zamówienia na produkty dostępne w asortymencie Sklepu Internetowego gobrothers.pl oraz dodatkowo, monitorować status swoich zamówień,

4. Wszelkie nieprawidłowości w działaniu Sklepu Internetowego gobrothers.pl mogą być zgłaszane Visual za pośrednictwem adresy mailowego.
Reklamacje dotyczące produktów mogą być zgłaszane stosownie do postanowień § 8 regulaminu.
5. Zgłoszenia, o których mowa w ust. 9 zdanie pierwsze niniejszego paragrafu, będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia.
6. Klient zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy:
loginu i hasła do swojego konta w Sklepie Internetowym gobrothers.pl. W granicach wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa odpowiedzialnym za wszelkie działania związane z posługiwaniem się loginem i hasłem do danego konta w Sklepie Internetowym gobrothers.pl. jest Klient, przy czym hasło stanowi informację poufną do wyłącznej wiadomości Klienta;

7. Osoby korzystające ze Sklepu Internetowego gobrothers.pl. w imieniu i na rzecz osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej ale posiadające zdolność do czynności prawnych (zwanych dalej łącznie „Osobami Prawnymi”), w tym w szczególności dokonujące zakupów w imieniu Osób Prawnych oświadczają i zapewniają, iż w chwili podejmowania jakichkolwiek działań w imieniu Osób Prawnych będą należycie umocowane do dokonywania takich działań w imieniu danej Osoby Prawnej.
8. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną, o której mowa w § 2 ust 1 może być rozwiązana:
a) przez zarejestrowanego Klienta, w każdym czasie;
b) przez Visual w sytuacji określonej w § 3 ust 5 bądź w razie zakończenia świadczenia przez Visual usług objętych umową, z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia, poprzez wiadomość elektroniczną przesłaną na adres wskazany przez Klienta podczas rejestracji.
§4 Informacje o produktach
1. Informacje o produktach dostępnych w asortymencie Sklepu Internetowego gobrothers.pl. stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
2. Ceny produktów wskazanych na stronach internetowych Sklepu Internetowego gobrothers.pl.
a) zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich;
b) nie zawierają kosztów dostawy. Koszty dostawy zależą od sposobu dostarczenia produktu do Klienta, a także od wartości oraz wielkości zamówienia i podawane są przy wyborze sposobu dostawy produktu przez Klienta. Całkowity koszt zamówienia (tj. cena produktów wraz z kosztami dostawy oraz kosztami usług dodatkowych, o ile takie zostaną przez Klienta wybrane) wskazany jest w podsumowaniu zamówienia przed złożeniem zamówienia przez Klienta.
3. Visual zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach produktów oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu, nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.
4. Promocje w Sklepie Internetowym gobrothers.pl. nie łączą się z innymi promocjami (w tym kodami, kuponami i kartami rabatowymi, wyprzedażą ani przecenami) chyba że regulamin danej promocji stanowi inaczej.
§5 Warunki realizacji zamówień
1. Klient może składać zamówienia na produkty dostępne w asortymencie Sklepu Internetowego gobrothers.pl. jako Klient zarejestrowany (po zalogowaniu się na konto Klienta) lub jako tzw. „gość” (Klient niezarejestrowany).

2. W celu złożenia zamówienia należy:
a) wybrać produkt będący przedmiotem zamówienia, w razie opcji wybrać odpowiednie parametry produktu a następnie kliknąć przycisk „Dodaj do koszyka” (lub równoznaczny), przy czym w razie chęci zakupu kilku produktów czynność tą należy powtórzyć dla każdego z wybieranych produktów lub zmienić ilość;
b) po zakończeniu procesu wyboru produktów przejść do „Koszyka”, a następnie:
– wybrać sposób dostarczenia produktu, oraz, o ile wybrany sposób dostarczenia produktu tego wymaga, rodzaj przesyłki;

– w przypadku, gdy zamówienie zostanie dostarczone za pośrednictwem firmy kurierskiej: wpisać dane odbiorcy zamówienia oraz adres, na który ma nastąpić dostawa produktu. W przypadku wybrania dostawy kurierem wymagane jest by Klient dodatkowo podał numer telefonu do kontaktu z kurierem;
– wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane do odbioru zamówienia;
– zaakceptować Regulamin Sklepu Internetowego gobrothers.pl. i Politykę Prywatności VISUAL bądź zalogować się na swoje konto utworzone w tymże Sklepie;
– kliknąć przycisk „Zamów i zapłać” lub analogiczny;

3. W przypadku płatności z góry należy także opłacić zamówienie w jeden z dostępnych sposobów płatności.
4. Przedmiot zamówienia może być dostarczony Klientowi – w zależności od jego wyboru:
a) na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu – firmą kurierską, przez co rozumie się dostawy realizowane przez DHL Polska lub kuriera Poczty Polskiej S.A. „Pocztex”;,
b) do wskazanego przez Klienta Punktu Odbioru – w takim przypadku odbiór przedmiotu zamówienia następuje w wybranym przez Klienta Punkcie Odbioru.
7. W przypadku, gdy w ramach jednego zamówienia Klient zamawia co najmniej 2 produkty, zamówienie może zostać podzielone na co najmniej 2 (dwie) części (zwane dalej „Paczkami”)..O podziale zamówienia na Paczki Klient zostanie poinformowany w wiadomości zawierającej potwierdzenie otrzymania przez Visual zamówienia, przy czym informacja ta nie powoduje zwiększenia kosztów dostawy zamawianych Produktów.
8. Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza złożenie Visual oferty zawarcia umowy sprzedaży (kupna) zamówionego produktu lub produktów. Złożenie zamówienia nastąpi w momencie wciśnięcia przez Klienta przycisku „Złóż zamówienie i zapłać”.
9. Niezwłocznie po złożeniu zamówienia na adres poczty elektronicznej Klienta wskazany w trakcie składania zamówienia lub, w przypadku Klientów zarejestrowanych, wskazany w koncie Klienta zostanie wysłane potwierdzenie otrzymania przez Visual zamówienia złożonego przez Klienta. Następnie, jeżeli realizacja zamówienia jest możliwa, na adres poczty elektronicznej Klienta wysłana zostanie wiadomość elektroniczna z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji jest oświadczeniem Visual o przyjęciu oferty, o której mowa w ust. 7 powyżej.
10. Visual zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobów dostawy oraz form płatności w stosunku do Klienta, który:
a) co najmniej raz nie odebrał przedmiotu zamówienia płatnego przy odbiorze;
b) co najmniej raz nie odebrał przedmiotu zamówienia przesłanego przesyłką kurierską;
11. W przypadku braku w Magazynie lub problemem z wyprodukowaniem ( dotyczy produktów na zamówienie ) zamówionego produktu lub braku możliwości realizacji zamówienia Klienta z innych przyczyn, w tym także, jeśli zakup ich od dostawców nie będzie możliwy w czasie przewidzianym na realizację zamówienia, Visual poinformuje Klienta o zaistniałej sytuacji wysyłając wiadomość na wskazany przez Klienta adres e-mail.
12. Podanie przez Klienta błędnego lub niedokładnego adresu może spowodować opóźnienie lub uniemożliwić dostarczenie przedmiotu zamówienia.
13. W komunikacji z Klientem (np. w wysyłanych przez Visual wiadomościach z potwierdzeniem otrzymania zamówienia oraz z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji) jako wartość zamówienia wskazana będzie wartość zamawianych produktów oraz koszty dostawy (zależne od wybranej przez Klienta formy dostawy), a także koszty innych, dodatkowych usług zamawianych przez Klienta (o ile Visual będzie oferować takie dodatkowe usługi, a Klient je zamówi). Wartość zamówienia wskazywać będzie całkowite koszty, które Klient zobowiązany będzie ponieść.
§6 Formy płatności i rozpoczęcie realizacji zamówienia
1. Dostarczenie przedmiotu zamówienia możliwe jest na terenie Polski za pośrednictwem jednej ze wskazanych poniżej firm kurierskich:
a) kurier Poczty Polskiej S.A. – Pocztex;
b) DHL Polska.
2. lub za granicę po wcześniejszym uzgodnieniu kwoty wysyłki i sposobu dostawy
3. W zależności od wybranego przez Klienta sposobu dostawy zapłaty za zamówienie można dokonać w jeden z następujących sposobów:

a) podczas odbioru przedmiotu zamówienia po dostarczeniu go przez firmę kurierską – gotówką lub inną metodą płatności akceptowaną przez wybraną przez Klienta firmę kurierską. W tym przypadku realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po wysłaniu do Klienta potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji;
b) przed odbiorem przedmiotu zamówienia (płatność z góry) –przelewem, kartą płatniczą lub przy pomocy systemu płatności elektronicznych akceptowanych w danym momencie przez Visual . W tym przypadku potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji nastąpi po uiszczeniu płatności. Ze względu na specyfikę działania systemów płatności elektronicznych, w razie wyboru przez Klienta przedpłaty jako formy płatności i niedokonania płatności:
– w terminie 5 dni (w razie wyboru formy przelewu tradycyjnego); lub
– niezwłocznie, podczas procesu płatności rozpoczętego w momencie wyboru przez Klienta formy płatność kartą, lub tzw. szybkim przelewem (w razie wyboru takiej formy płatności)
zamówienie złożone przez Klienta może zostać anulowane (co będzie równoznaczne z odrzuceniem oferty Klienta przez Visual). Dla uniknięcia wątpliwości podkreślane jest, iż w razie opuszczenia przez Klienta procesu płatności rozpoczętego w momencie wyboru przez Klienta formy płatność kartą, lub tzw. szybkim przelewem przed finalizacją tego procesu, ze względu na specyfikę działania systemów płatności elektronicznych niemożliwym jest dokonanie takiej płatności w terminie późniejszym.
4. Klient nie ma możliwości zapłacić za część zamówienia z góry a za część zamówienia przy odbiorze. Forma płatności może być uzależniona od rodzaju produktu i/lub miejsca odbioru zamówienia. W razie wyboru przedpłaty jako formy płatności Klient może dokonać płatności w jednej lub kilku formach wskazanych w § 6 ust 3 b). Szczegółowe informacje odnośnie możliwości dokonania przedpłaty przy pomocy kilku form płatności przedstawione są pod adresem:

.
5. Rozliczenia transakcji kartą płatniczą i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem:
serwisu Dotpay Sp. z o.o.ul. Wielicka 72,30-552 Kraków,Polska
.
oraz za pośrednictwem serwisu: PayPal (PayPal Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 00-113 Warszawa, przy ul. Emilii Plater 53, KRS: 0000289372, NIP: 5252406419, REGON: 141108225)
6. Klient może skorzystać z kodu rabatowego, otrzymanego od gobrothers.pl lub od innego podmiotu, który dokona zakupu kodów rabatowych dla swoich Klientów, upoważniającego do otrzymania rabatu w Sklepie Internetowym gobrothers.pl.
7. Kody rabatowe posiadają okres ważności, w czasie którego Klient może skorzystać z oferowanego rabatu. Kod rabatowy nie może być łączony z żadnym innym kodem rabatowym oraz innymi promocjami, przecenami bądź wyprzedażami chyba, że regulamin danej promocji stanowi inaczej. Po upływie daty ważności kodu rabatowego, skorzystanie z kodu rabatowego jest niemożliwe.
§ 6a Wystawianie i doręczanie faktur
Akceptując niniejszy Regulamin Klient wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie przez VISUAL faktur, faktur korygujących i duplikatów tych dokumentów w formie elektronicznej na podany przez Klienta adres mailowy (to jest na adres mailowy podany przez Klienta podczas rejestracji lub podczas składania Zamówienia). Jednocześnie Klient oświadcza, że będzie odbierał powyższe faktury elektroniczne pod podanym przez siebie adresem e-mail.
§ 7 Czas realizacji zamówień

1. Standardowy czas realizacji zamówień w sklepie gobrothers.pl , to 1-5 dni roboczych liczony od momentu złożenia zamówienia do chwili przekazania zamówionych towarów
ze Sklepu do wysłania wybraną przez Klienta formą dostawy, przy czym uwzględniane są tu tylko dni robocze. gobrothers.pl, zastrzega sobie możliwość wydłużenia terminu realizacji.
Termin otrzymania przesyłki to czas realizacji + przewidywany czas dostawy

2. Na terenie Polski przedmiot zamówienia może być dostarczony za pośrednictwem firmy kurierskiej (to jest DHL Polska lub kuriera Poczty Polskiej S.A. – Pocztex) pod wskazany przez Klienta adres, lub do wybranego przez Klienta Punktu Odbioru.
3. Podanie przez Klienta nieprawidłowego lub niepełnego adresu dostawy może spowodować wydłużenie czasu dostawy lub brak dostawy.
4. Firmy kurierskie oraz firmy obsługujące Punkty Odbioru za pośrednictwem których dostawa może być realizowana posiadają własne regulacje co do sposobu realizacji usługi dostawy (w tym w zakresie ewentualnych reklamacji dotyczących dostawy, czasu i sposobu zgłaszania ewentualnych uszkodzeń przesyłki i innych istotnych kwestii) – szczegółowe informacje w tym zakresie znajdują się na stronie:
– prosimy o zapoznanie się z tymi warunkami przed wyborem sposobu dostawy.
§ 8 Warunki reklamacji
1. VISUAL ma obowiązek dostarczyć Klientowi rzeczy bez wad. VISUAL jest odpowiedzialny wobec Klienta, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego. VISUAL odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Klienta lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili, które zostały stwierdzone przed upływem 2 (dwóch) lat od dnia wydania produktu Klientowi.

2. VISUAL w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych od otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.
3. W celu rozpatrzenia reklamacji przez Visual Klient powinien dostarczyć reklamowany produkt lub produkty wraz z dowodem zakupu tego produktu (produktów) od Visual oraz opisem reklamacji (wzór dokumentu reklamacji znajduje się na dole strony).
4. VISUAL rozstrzygając reklamacje zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz biorąc pod uwagę żądania Klienta wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Nie wpływa to na możliwość złożenia przez Klienta oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku gdy wada stanowiąca podstawę reklamacji nie będzie wadą nieistotną, w razie braku możliwości wymiany produktu, usunięcia wady produktu lub w sytuacji gdy produkt był już naprawiany lub wymieniany, Visual zwróci Klientowi należność zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
5. Klient nabywający produkt w celu związanym bezpośrednio z jego z działalnością zawodową lub gospodarczą (Klient nie będący konsumentem) ma prawo złożyć reklamację stosownie do obowiązujących w tej mierze przepisów prawa, przy czym odpowiedzialność Visual z tytułu rękojmi za wady fizyczne produktów ogranicza się do kwoty, jaką Klient zapłacił Visual za nabycie danego produktu.
6. Działając na podstawie art. 14 ust 1 ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich) uprzejmie informujemy, iż pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr Komisja Europejska udostępniła platformę internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platformę ODR).
§ 9 Warunki gwarancji
1. Produkty sprzedawane przez Visual mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta bądź dystrybutora. Visual nie udziela żadnej gwarancji na jakiekolwiek sprzedawane produkty. Uprawnienia z tytułu gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w karcie gwarancyjnej.

2. W przypadku produktu, na który producent lub dystrybutor udzielił gwarancji, Klient może reklamować produkt posiadający wady:
a) korzystając z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji – w tym wypadku Klient reklamuje produkt bezpośrednio do gwaranta (podmiotu udzielającego gwarancji), zgodnie z informacjami zamieszczonymi w karcie gwarancyjnej;
b) korzystając z uprawnień przysługujących mu z tytułu rękojmi – w takim przypadku należy złożyć reklamację stosownie do postanowień § 8 regulaminu.
§ 10 Odstąpienie od umowy
1. Klient będący Konsumentem może odstąpić od umowy zawartej na odległość w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych bez podawania przyczyny oraz bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w ust. 7 poniżej. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
– od daty otrzymania zrealizowanego zamówienia (wydania produktu);
– od daty otrzymania przez Konsumenta ostatniej części zrealizowanego zamówienia – jeżeli zamówienie jest realizowane w częściach.
– od daty zawarcia umowy – w razie umów innych niż umowa , w wykonaniu której Visual wydaje rzecz, będąc zobowiązaną do przeniesienia jej własności (tj. umów innych niż sprzedaży produktów).
2. Konsument, który za pośrednictwem Sklepu Internetowego gobrothers.pl zlecił realizacje usługi (o ile w Sklepie Internetowym gobrothers.pl oferowane będą usługi) oraz zgłosił żądanie by rozpoczęcie wykonywania usług nastąpiło przed upływem wskazanego w § 10 ust 1 terminu do odstąpienia od umowy, a następnie, po zgłoszeniu żądania wykonuje prawo odstąpienia od umowy ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od Umowy.
3. Konsument, który wyraził zgodę na rozpoczęcie wykonywania umowy o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, i na spełnienie świadczenia przed upływem terminu odstąpienia od umowy wskazanego w § 10 ust 1 traci prawo do odstąpienia od umowy, chyba że VISUAL nie dostarczył mu informacji o udzielonej przez niego zgodzie na dostarczenie treści cyfrowych w okolicznościach powodujących utratę prawa odstąpienia od Umowy.
4. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy (stosownie do art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta – tekst jednolity z dnia 24 czerwca 2014 r., Dz. U. z 2014 r., poz. 827):
a) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
b) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
d) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
e) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
f) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
g) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
h) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
i) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
j) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
k) zawartej w drodze aukcji publicznej;
l) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
m) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
5. Odstąpienie od umowy zgodnie z § 10 ust. 1 powyżej wymaga złożenia oświadczenia w terminie wskazanym w § 10 ust. 1 powyżej (Konsument może skorzystać ze wzoru oświadczenia znajdującego się w załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu lub wydrukować wzór znajdujący się
). Do zachowania terminu wystarczające jest wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
6. W przypadku wykonania prawa do odstąpienia od umowy Konsument zobowiązany jest do zwrotu Spółce produktu w stanie niewykraczającym poza konieczny do stwierdzenia charakter produktu, a także jego cech i funkcjonowania. VISUAL zwróci Konsumentowi uiszczoną przez Konsumenta należność zgodnie z postanowieniami § 11 regulaminu.
7. Bezpośredni koszt zwrotu produktu w wyniku odstąpienia ponosi Konsument. Jednocześnie Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru produktu, jego cech lub funkcjonowania. Visual nie jest zobowiązany zwracać Konsumentowi dodatkowych kosztów wynikających z faktu wyboru przez Konsumenta sposobu dostarczenia rzeczy innego niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Visual. Kwota zwrotu kosztów dostarczenia rzeczy do Klienta określana będzie przez Visual w procesie realizacji przez Klienta prawa odstąpienia od umowy jako „zwrot za transport”.

8. Konsument, który odstąpił od umowy ma obowiązek zwrócić Visual produkt lub produkty których dotyczy odstąpienie , niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Konsument może dokonać zwrotu: poprzez odesłanie ich na adres
Visual 62-200 Gniezno ul.Paderewskiego 60

§ 11 Zwrot należności Klientom
1. Visual dokonuje zwrotu należności niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni kalendarzowych w przypadku:
a) wykonania przez Konsumenta prawa do odstąpienia od umowy określonego w § 10;
b) nieodebrania przez Klienta zamówionego produktu lub produktów;
c) odstąpienia przez Klienta od umowy lub obniżenia ceny produktu w wyniku postępowania reklamacyjnego;
d) odrzucenia przez Visual oferty Klienta (anulowania zamówienia), w sytuacji określonej w § 6 ust 3 pkt. c), to jest w razie wyboru przez Klienta jako formy płatności przedpłaty w formie tradycyjnego przelewu i dokonania tejże płatności po upływie terminu określonego w § 6 ust 3 pkt c).
2. W przypadku o którym mowa w § 11 ust 1 a) Visual może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania produktu z powrotem
3. W sytuacji określonej w § 11ust 1 Visual dokona zwrotu należności w jeden
przelewem na wskazane konto klienta.

4. Przypominamy, że podanie przez Klienta błędnych danych adresowych, imiennych lub błędnego numeru rachunku bankowego może spowodować opóźnienia w procesie zwrotu Klientowi należności.
§ 12 Dane osobowe
1. Informacje dotyczące danych osobowych przetwarzanych przez Visual, w tym w szczególności celów przetwarzania oraz uprawnień przysługujących podmiotom danych określone zostały w Polityce prywatności Visual.
2. Udostępnienie przez zarejestrowanego Klienta danych osobowych w jego profilu publicznym, oznacza wyrażenie zgody na udostępnienie tych danych nieograniczonemu kręgowi osób.
3. Klient oświadcza, iż podane przez niego dane osobowe są danymi Klienta, a także iż są to dane prawdziwe i aktualne.
§ 13Przesyłanie informacji handlowych
1. Dane osobowe, które Klient powierza rejestrując się jako odbiorca newslettera na stronie internetowej gobrothers.pl, tj. adres poczty elektronicznej Klienta, przetwarzane są w celu wykonania umowy dotyczącej dostarczania newslettera.
2. Klient może w dowolnym momencie cofnąć wyrażone przez siebie zgody.
§ 14 Postanowienia końcowe
1. Informacje o produktach zamieszczone na stronach Sklepu Internetowego gobrothers.pl nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
2. Visual dokłada wszelkich starań by świadczone usługi w ramach Sklepu Internetowego gobrothers.pl były na najwyższym poziomie, jednakże Visual nie wyklucza możliwości czasowego zawieszenia dostępności Sklepu Internetowego gobrothers.pl w przypadku konieczności przeprowadzenia konserwacji, przeglądu, wymiany sprzętu lub też w związku z koniecznością modernizacji lub rozbudowy Sklepu Internetowego gobrothers.pl.

3. Przypominamy, iż mogą zdarzyć się sytuacje, w których administratorzy serwerów pocztowych mogą zablokować przesyłanie wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta, a także iż oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta może spowodować usuwanie lub blokowanie wiadomości e-mail, w razie problemów z otrzymywaniem informacji przesyłanych ze Sklepu Internetowego gobrothers.pl rekomendujemy weryfikacje ustawień określonych przez administratorów serwerów pocztowych oraz ustawień określonych za pomocą zainstalowanego oprogramowania.

4. Indywidualne ustawienia komputera mogą powodować różnice pomiędzy wizualizacją produktu na komputerze Klienta a rzeczywistym wyglądem produktu (kolor, proporcje itp.).
5. Ceny podane w Sklepie Internetowym gobrothers.pl nie są cenami obowiązującymi w sklepie stacjonarnym i nie podlegają dodatkowym rabatom i promocjom, które mogą w danym czasie obowiązywać

6. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego oraz przepisy Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tekst jednolity z dnia 24 czerwca 2014 r., Dz. U. z 2014 r., poz. 827).
7. Wszystkie nazwy produktów zamieszczone na stronie Sklepu Internetowego gobrothers.pl używane są w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów Ustawy Prawo własności przemysłowej (Dz. U. Nr 119 z 2003 r. poz. 1117).
8. Klient akceptując niniejszy regulamin zgadza się na zbieranie i udostępnianie Spółce statystyk swojej obecności i aktywności w Sklepie Internetowym gobrothers.pl. Dane są zbierane automatycznie i mogą zostać wykorzystane do analizy aktywności Klientów.
9. W celach statystycznych oraz w celu zapewnienia jak najwyższej jakości usług Sklep Internetowy gobrothers.pl korzysta z informacji zapisywanych przez serwer na urządzeniu końcowym Klienta, które następnie są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej (tzw. cookies). Klient może w dowolnym momencie zmienić ustawienia przeglądarki, by nie akceptowała takich plików lub informowała o ich przesyłaniu. Należy jednak pamiętać, iż nieakceptowanie plików cookie może spowodować utrudnienia w korzystaniu z Sklepu Internetowego gobrothers.pl. Korzystanie przez Klienta z przeglądarki, której ustawienia zezwalają na zapisywanie plików cookie na urządzeniu Klienta, oznacza wyrażenie zgody na zapisywanie powyższych plików na tym urządzeniu Klienta. Więcej informacji w tym zakresie znajduje się w Polityce Prywatności VISUAL.
10. Ewentualne spory powstałe między Klientem niebędącym konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego a Visual rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby VISUAL
11. VISUAL zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu z ważnych przyczyn technicznych, prawnych lub/i organizacyjnych, takich jak zmiana przepisów prawa, pojawienie się nowych technologii i systemów informatycznych wymuszających zmianę zasad funkcjonowania Sklepu Internetowego gobrothers.pl, prawomocny wyrok sądu, decyzja administracyjna, siła wyższa. Zmiana regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Visual, nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia na stronie Sklepu Internetowego gobrothers.pl zmienionego regulaminu. Zmiany regulaminu nie powodują naruszenia praw nabytych Klientów, co w szczególności oznacza, iż zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień regulaminu.

Oprogramowanie sklepu internetowego Sellingo.pl